คลังเก็บบล็อก

GrideViewDeleteRow


      โค้ด:… 1: using System; 2: using System.Collections.Generic; 3: using System.Linq; 4: using System.Web; 5: using System.Web.UI; 6: using System.Web.UI.WebControls; 7:  8: namespace WebApplication_GrideViewDeleteRow 9: { 10: public partial class _Default : System.Web.UI.Page 11: { 12: //ชุดอ็อบเจ็กต์ของ Customer

เขียนใน Web Application

โปรแกรมอ่านไฟล์ Outlook Item (*.msg)


  มีผู้เรียนท่านหนึ่ง… ในหลักสูตร GF150: Introduction to Silverlight 4 รุ่นที่ 1… ได้สอบถามปัญหาการอ่านไฟล์อีเมล์ ของOutlook… ผมเลยหาข้อมูล และทำตัวอย่างให้… จึงเป็นที่มาของโปรแกรมอ่านไฟล์ Outlook Item (*.msg)   การทำงานของโปรแกรม: เป็นโปรแกรมเว็บ ASP.NET ธรรมดา… โดยจำลองว่า มีพาธสำหรับเก็บไฟล์ที่ผู้ใช้งาน คอย Upload ไฟล์ Outlook Item ขึ้นไปวางบนเซอร์ฟเวอร์… ส่วน Upload ไม่ได้กล่าวถึง… วิธีการนำไฟล์ Outlook Item ออกมา… ทำได้ง่าย เพียงคลิกที่เมล์ในโปรแกรม

เขียนใน Web Application

สร้างรายงานแผนภูมิกราฟด้วย Microsoft Chart Controls ตอนรู้จัก: Microsoft Chart Controls


  สวัสดีครับ สำหรับบทความฉบับนี้ เป็นบทความที่เขียนให้ นิตยสาร CODE IT นานพอสมควร  และได้ขอบอนุญาตการเผยแพร่จาก CODE IT เรียบร้อยแล้ว คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆ GreatFriends ติดตามได้เลยครับ…   เมื่อปลายปี 2008 ไมโครซอฟได้ออกชุดคอมโพเนนต์ (charting component) ในชื่อ Microsoft Chart Control ซึ่งมันอาศัยพื้นฐาน (based on) บน Dundas Chart Control version 5.5 สำหรับใช้พัฒนาบน .NET Framework 3.5 และVisual Studio 2008

เขียนใน Web Application

VS2010 Chart Control DataBinding


เมื่อปลายปี 2008 ไมโครซอฟได้ออกชุดคอมโพเนนต์ (charting component) ในชื่อ Microsoft Chart Control ซึ่งมันอาศัยพื้นฐาน (based on) บน Dundas Chart Control version 5.5 สำหรับใช้พัฒนาบน .NET Framework 3.5  และVisual Studio 2008 และมันถูกใส่มาพร้อมใน .NET Framework 4.0 ซึ่งคอมโพเนนต์ดังกล่าวยอมให้นักพัฒนา สร้างรายงานที่มีแผนภูมิ และกราฟ ได้อย่างรวดเร็วโดยปราศจากการใส่โค้ดใดๆ และที่สำคัญเป็นเครื่องมือฟรีสำหรับสร้างแผนภูมิ และกราฟ บนเว็บเพจ (ASP.NET) หรือโปรแกรมบนวินโดวส์ (Windows Form) 

เขียนใน Web Application

Grid Row style (เปลี่ยนสี GridLine)


  กำหนด style <head id="Head1" runat="server"><style type="text/css">        .Grid_Row td        {            border-right: #7994cb 1px solid;            border-top: #7994cb 1px solid;            border-left: #7994cb 1px solid;            border-bottom: #7994cb 1px solid;        }</style></head> เอา style ไปใช้งาน (ผ่านหน้า design) เอา style ไปใช้งาน (ผ่านโค้ด Markup) <asp:GridView ID="GridView4" runat="server">   

เขียนใน Web Application

ASP.Net Restore Data


  Ref: ASP.Net Backup Data Ref: LINQ to File and Directory Download: http://cid-7d608959d854cb28.skydrive.live.com/embedrowdetail.aspx/SourcesCode/WebBackData|_19-09-2008.zip ออกแบบหน้าจอ:     Ref: ASP.Net Backup Data Ref: LINQ to File and Directory      private void getListBackupFiles()    {        var f = from fs in new System.IO.DirectoryInfo(Server.MapPath("BackData")).GetFiles()                select new                {                    Name = "BackData\" + fs.Name,                    fs.CreationTime,                    fs.Extension,                    fs.Length                };        

เขียนใน Web Application

ASP.Net Backup Data


  Download: http://cid-7d608959d854cb28.skydrive.live.com/embedrowdetail.aspx/SourcesCode/WebBackData|_18-09-2008.zip     ออกแบบหน้าจอ   References:     using System;using System.Collections.Generic;using System.Linq;using System.Web;using System.Web.UI;using System.Web.UI.WebControls; using Microsoft.SqlServer.Management;using Microsoft.SqlServer.Management.Smo;using Microsoft.SqlServer.Management.Common; public partial class _Default : System.Web.UI.Page {    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)    {        if (!IsPostBack)        {            HyperLink1.Visible = false;        }    }    protected void btBackupData_Click(object sender, EventArgs e)    {        string dbName = txtDBname.Text.Trim () + DateTime.Now.ToString("_ddMMyyyy_HH.mm.ss") + ".bak";        string destinationPath = "";         destinationPath = Server.MapPath("BackData\" + dbName);        Backup sqlBackup = new Backup();         sqlBackup.Action = BackupActionType.Database;        sqlBackup.BackupSetDescription = "ArchiveDataBase:" + DateTime.Now.ToShortDateString();        sqlBackup.BackupSetName = "Archive";         sqlBackup.Database = txtDBname.Text.Trim () ;        

เขียนใน Web Application
In Archive