บทความ – Export Gridview to Excel Word


ASP.NET 2.0 C# (C# 2.0)
VS (VS 2005)

บทความการ Exports ข้อมูลบน GridView to Excel, Word สำหรับมือใหม่ทุกๆ ท่านครับ

ตัวอย่างโปรแกรมกัน

1. ข้อมูลตัวอย่าง เป็นดังรูป

2. Mode การ Export ข้อมูลมี 2 Mode คือ Exporting datagrid to Excel และ Exporting datagrid word

3. Click Export => Save

4. Export เรียบร้อย

5. ข้อมูลอยู่บน Excel เรียบร้อย

6. ถ้าเป็น Word ละครับ

7.

8.

9. ข้อมูลอยู่บน word เรียบร้อย

ออกแบบโปรแกรม

10. วาง RadioButtonList1 , Button = btExports , GridView1 ดังรูป

11. บน RadioButtonList1 Add Item 2 member

12. บน GridView1 Choose Data Source

13.

14. เลือก Table Products

15.

16.

17. แก้ไข Column GridView1

18. Delete Column Discontinued

19. Delete Column SupplierID, CategoryID

20. การออกแบบ โปรแกรมเรียบร้อยครับ…

เขียนโปรแกรม

using System.IO;

..

.

// ดับเบิ้ลคลิก บนปุ่ม Export

.

..

protected void btExports_Click(object sender, EventArgs e)

{

switch (RadioButtonList1.SelectedIndex)

{

case 0://Exporting datagrid to Excel

ExportData("application/vnd.xls", "FileName.xls");

break;

case 1://Exporting datagrid to word

ExportData("application/vnd.word", "FileName.doc");

break;

default://Exporting datagrid to Excel

ExportData("application/vnd.xls", "FileName.xls");

break;

}

}

// method ExportData รับ 2 paramet คือ contentType และ ชื่อไฟล์

void ExportData(string _contentType, string fileName)

{

Response.ClearContent();

Response.AddHeader("content-disposition", "attachment;filename=" + fileName);

Response.Cache.SetCacheability(HttpCacheability.NoCache);

Response.ContentType = _contentType;

StringWriter sw = new StringWriter();

HtmlTextWriter htw = new HtmlTextWriter(sw);

        HtmlForm frm = new HtmlForm();

frm.Attributes["runat"] = "server";

frm.Controls.Add(GridView1);

GridView1.RenderControl(htw);

Response.Write(sw.ToString());

Response.End();

}

อ้างอิง

ASP.NET 1.1: http://www.codeproject.com/aspnet/DAtaGridExportToExcel.asp

สุป

และแล้วการ Export ข้อมูล จาก GridView ไป Excel ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปใช่ไหมครับ

หากเกิดข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภัย และพร้อมน้อมรับคำแนะนำ เพื่อแก้ไขในครั้งต่อๆ ไปครับ

ขอให้สนุกกับโลกของ .Net ครับ…

 

Advertisements
เกี่ยวกับ

Nuchit Atjanawat is a Microsoft MVP, GreatFriends Community Leader, WindowsITPro Columnist(Mr.Nano), Silverlight Business Application Instructor, Speaker in various Microsoft events, Author, passionate Blogger and a Software Engineer by profession. He has a very good skill over Silverlight, LightSwitch, C#, XAML & Blend. He shares his technical findings, tutorials in his technical blog. Follow his Blog and Facebook page to be updated on latest articles. - Technical Blog: https://janawat.wordpress.com - WindowsITPro Columnist(Mr.Nano): http://windowsitpro.net - The GreatFriends.Biz Community Discussion Board (nano): http://greatfriends.biz - witter: https://twitter.com/janawat - Facebook Page: https://www.facebook.com/nuchit - Instructor: http://bit.ly/GF250-01, http://bit.ly/GF150-02

เขียนใน Web Application

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

In Archive
%d bloggers like this: